Author page: Małgorzata Regulska-Cieślak

Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach – ochrona danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu sygnalisty

Na stronie dostępna jest już prawie cała seria artykułów o sygnalistach opisująca najnowszy projekt ustawy o sygnalistach: 1) z artykułu dostępnego tutaj dowiesz się jaki cel ma tzw. ustawa o sygnalistach, jakich podmiotów publicznych i prywatnych dotyczy oraz do kiedy podmioty te będą musiały wdrożyć obowiązki nałożone omawianą ustawą; 2) w  tym artykule opisałam co reguluje ustawa o sygnalistach (możliwość…

Continue reading

Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach – na czym ma polegać ochrona sygnalisty

Ostatnio opublikowałam serię artykułów, które wiernie opisują założenia najnowszego projektu ustawy o sygnalistach: 1) z artykułu dostępnego tutaj dowiesz się jaki cel ma tzw. ustawa o sygnalistach, jakich podmiotów publicznych i prywatnych dotyczy oraz do kiedy podmiot te będą musiały wdrożyć obowiązki nałożone omawianą ustawą; 2) w  tym artykule opisałam co reguluje ustawa o sygnalistach (możliwość zgłoszenia naruszenia określonego prawa…

Continue reading

Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach – jakie obowiązki nakłada na podmioty prawne

Z artykułu dostępnego tutaj dowiesz się jaki cel ma tzw. ustawa o sygnalistach, jakich podmiotów publicznych i prywatnych dotyczy oraz do kiedy podmiot te będą musiały wdrożyć obowiązki nałożone omawianą ustawą. Ten artykuł odpisuje natomiast: co reguluje ustawa o sygnalistach (możliwość zgłoszenia naruszenia określonego prawa gdy zgłaszający ma uzasadnione podstawy twierdzić, że informacja jest prawdziwa); jakie osoby fizyczne podlegają ochronie…

Continue reading

Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach – co reguluje, jakie osoby fizyczne ma chronić

Z artykułu dostępnego tutaj dowiesz się jaki cel ma tzw. ustawa o sygnalistach, jakich podmiotów publicznych i prywatnych dotyczy oraz do kiedy podmioty te będą musiały wdrożyć obowiązki nałożone omawianą ustawą. Czas opisać co reguluje, kogo konkretnie i z jakich powodów ma chronić ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Poniżej omawiany jest projekt ustawy, który na stronach Rządowego Centrum…

Continue reading

Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach – jaki ma cel, jakich podmiotów prawnych dotyczy, kiedy wchodzi w życie

Cel wdrożenia dyrektywy o tzw. sygnalistach Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tak zwana ustawa o sygnalistach ma zapewnić ochronę osób, które działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłaszają lub ujawniają informacje o naruszeniach prawa. W europejskim porządku prawnym status sygnalistów reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w…

Continue reading

Odwołanie członka zarządu a forma zatrudnienia

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie dotyczy to członków zarządów określonych spółek, o czym pisałam tutaj. Zatrudnienie członka zarządu może być oparte o stosunek cywilnoprawny (zwykle umowa o świadczenie usług zarządczych) albo o stosunek pracy. Za każdym razem mamy do czynienia z dwoma stosunkami prawnymi między członkiem zarządu a…

Continue reading

Uwaga na postanowienia umów pomiędzy przedsiębiorca-mi o zakazie zatrudniania pracowników kontrahenta

Bardzo często przedsiębiorcy zawierają umowy, w których jedno z postanowień zakazuje zatrudnienia pracowników drugiej strony. Tego typu klauzule znajdują się w umowach o współpracy, w umowach dotyczących realizacji jakiegoś projektu, w który zaangażowani są wysoko wykwalifikowaniu pracownicy kontrahenta. Zwykle postanowienia te obarczone są karami umownymi zagwarantowanymi na wypadek gdy jedna ze stron złamie nałożony na nią zakaz zatrudniania. W stanie…

Continue reading

Agencja pracy tymczasowej a RODO

Chociaż uregulowania wynikające z RODO obowiązują już od maja 2018 r. wciąż wiele agencji pracy tymczasowej nie wie jak stosować nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w sposób odpowiadający specyfice ich branży. Działalność agencji pracy tymczasowej oparta jest bowiem na specyficznym stosunku prawnym. Z jednej strony zatrudnia ona pracowników tymczasowych, z którymi ma podpisane umowy o pracę (lub umowy cywilnoprawne),…

Continue reading

Kontrola trzeźwości pracowników a RODO

  W mediach przetoczyła się fala interpretacji i komentarzy związanych z możliwością dokonywania przez pracodawców wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości swoich pracowników. Z jednych interpretacji wynikało, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy…

Continue reading

Elektroniczna rejestracja czasu pracy a RODO – opinia PUODO

Czy elektroniczny system rejestracji  czasu pracy może wykonywać wyrywkowe zdjęcia pracownikom przykładającym karty zbliżeniowe? Zdjęcia pracowników a elektroniczna rejestracja czasu pracy W pewnym podmiocie stosowany był elektroniczny system rejestracji czasu pracy (dalej w skrócie: „RCP”), który polegał na tym, że zdjęcie pracownika umieszczone jest na identyfikatorze, który jest był zbliżany do czytnika i skanowany przy każdym wejściu i wyjściu pracownika…

Continue reading