Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 1
Postanowienia wstępne

1. Podstawą do wydania niniejszego regulaminu jest art. 5, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony www.radcaprawnyregulska.pl, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez radcę prawnego Małgorzatę Regulską-Cieślak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak” z adresem przy ul. Wilczej 29a lok. 7, 00-544 Warszawa.

3. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.radcaprawnyregulska.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne pobranie, utrwalanie, przechowywanie, zwielokrotnianie oraz odtwarzanie we własnym zakresie przez użytkownika strony www.radcaprawnyregulska.pl lub www.umowyzpracownikiem.pl.

4. W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną radca prawny Małgorzata Regulską-Cieślak jest dla swoich klientów usługodawcą. Z usługodawcą można się skontaktować pod adresem e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl lub pod numerem telefonu 508 644 297 w godz. od 8.00 do 17.00 w dni robocze.

5. Klientem – usługobiorcą jest przedsiębiorca, konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, tj. osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2
Dane identyfikacyjne usługodawcy. Przynależność do samorządu zawodowego

1. Usługodawca – radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak” z adresem przy ul. Wilczej 29a lok. 7, 00-544 Warszawa, jest wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 529-164-69-78.

2. Radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem: WA 7851.

3. Kodeks etyki radców prawnych dostępny jest tutaj: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/

§ 3
Treści cyfrowe

1. Na stronie www.radcaprawnyregulska.pl oraz na stronie www.umowyzpracownikiem.pl dostępne są artykuły (treści cyfrowe rozumiane jako dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej). Dostęp do nich jest anonimowy, nieodpłatny.

2. Treści cyfrowe dostępnie na stronie www.radcaprawnyregulska.pl nie zastępują indywidualnej pomocy prawnej świadczonej przez uprawnione podmioty.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność i przydatność informacji umieszczonych na stronach wskazanych w ust. 1 powyżej. Usługodawca nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem informacji zawartych na wskazanych stronach.

4. Artykuły umieszczone na ww. stronach są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że co innego wynika z ich treści.

§ 4
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Przez świadczenie usługi drogą elektroniczną rozumie się wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

2. Następujące rodzaje usług są świadczone drogą elektroniczną: konsultacje, na indywidualne zamówienie sporządzane są opinie prawne, wzory umów, pism oraz regulaminów. Szczegółowy zakres usług określony jest na stronie: www.radcaprawnyregulska.pl w zakładce specjalizacje.

3. Usługi prawne są świadczone w zakresie: prawa pracy, prawa ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego, prawa ochrony dóbr osobistych i ich komercjalizacji.

4. Konsultacja prawna trwa do 60 minut. Po stronie usługodawcy występuje radca prawny. Konsultacja odbywa się w oparciu o stan faktyczny przesłany przez klienta w celu dokonania wyceny. W trakcie konsultacji omawiane są z klientem jego wątpliwości oraz udzielane są odpowiedzi na pytania.

§ 5
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Każda z usług przed przystąpieniem do realizacji jest osobno wyceniana.

2. Aby wycenić usługę należy skontaktować się z usługodawcą pod adresem e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl.

3. Na podstawie dokonanej wyceny klient może zdecydować, czy zamawia daną usługę. Po akceptacji warunków świadczenia usług przez obie strony – usługodawcę oraz klienta zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Zapłata za wykonaną usługę odbywa się tradycyjnym przelewem. Termin zapłaty wynosi 7 dni, chyba że strony ustalą inny termin. W przypadku klienta nie będącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta usługodawca może zadecydować o przedpłacie.

5. Dowód zakupu przekazany jest każdorazowo w formie elektronicznej na adres e-mail klienta.

6. Klient wyraża zgodę, aby faktura lub paragon zostały przesłane na podany przez klienta adres e-mail. W razie braku wskazania innego adresu faktura lub paragon zostaną wysłane na adres e-mail z którego usługodawca otrzymał zamówienie na realizację danej usługi.

7. Konsultacje odbywają się w formie wideorozmowy.

8. Zakazane jest dostarczanie przez klientów treści o charakterze bezprawnym.

9. Usługodawca stosuje protokół SSL.

§ 6
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

1. Klient musi mieć dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu wraz z klawiaturą lub innym urządzeniem umożliwiającym pisanie wiadomości e-mail, wyposażonego w sprawny system operacyjny np. Mac OS, Android, Windows.

2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną klient musi mieć dostęp do poczty elektronicznej, posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie.

§ 7
Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy

1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy (obejmującej również konsultację).

2. Jeśli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy, w tym odbycie konsultacji, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z usługodawcą.

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu przed upływem terminu odstąpienia od umowy, o którym stanowi ust. 1 powyżej. Oświadczenie może zostać złożone na wzorze formularza odstąpienia (wzór zamieszczony poniżej), lub na innym wzorze, z którego korzysta klient konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.

4. W przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, podmiot, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Z zastrzeżeniem uzgodnionych warunków umowy o świadczenie usług prawnych, w przypadku gdy stroną umowy nie jest konsument przedsiębiorca na prawach konsumenta każda ze stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym przesyłając drogą elektroniczną drugiej stronie stosowne oświadczenie. W tej sytuacji rozliczenie następuje w kwocie proporcjonalnej do wykonanych czynności.

§ 8
Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących wykonanych usług lub funkcjonalności zawartych na stronie www.radcaprawnyregulska.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika składającego reklamację, identyfikację czego dotyczy reklamacja (jakiej usługi), daty wystąpienia nieprawidłowości, przyczyn jej złożenia oraz żądania związane z reklamacją. Dzięki tym informacjom usługodawca będzie mógł szczegółowo rozpatrzeć reklamację. Brak podania tych danych może utrudnić rozpatrzenie reklamacji.

3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 14 dni od dnia ich przesłania na adres e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl.

§ 9
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Usługodawca wyraża zgodę aby spory z klientami będącymi konsumentami były rozwiązywanie na drodze pozasądowej.

2. W celu rozwiązania sporu na drodze pozasądowej zaleca się klientowi skontaktowanie się z powiatowym (miejskim rzecznikiem konsumentów), organizacją społeczną, która w zakresie swoich zadań statutowych zajmuje się ochroną konsumentów, wojewódzkim inspektoratem inspekcji handlowej lub skorzystania z platformy ODR pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

3. Konsument ma również prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego ze świadczenia usług przez usługodawcę.

4. Przydatne informacje o rozwiązywaniu sporów konsumenckich na drodze pozasądowej zawarte są tutaj: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 10
Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w polityce prywatności dostępnej tutaj.

§ 11
Zmiany do regulaminu

1. Regulamin może być zmieniony z ważnych powodów, takich jak zmiany w przepisach, zmiany na stronie (np. dodanie nowych funkcji), zmiany technologiczne lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i zakresem usług.

2. Regulamin może być również zmieniony gdy usługodawca będzie chciał poprawić jego jakość, czy zwiększyć transparentność jego postanowień, a także gdy organy administracji publicznej wydadzą zalecenia, rekomendacje lub decyzje administracyjne.

3. Zmiana niniejszego regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany.

4. O zmianach treści niniejszego regulaminu subskrybent będzie poinformowany z wyprzedzeniem. Przed wejście w życie zmian do regulaminu może oświadczyć usługodawcy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Takie oświadczenie traktowane jest na równi z rezygnacją z usługi.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.01.2023 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: Usługodawca: Małgorzata Regulska-Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak” z adresem przy ul. Wilczej 29a lok. 7, 00-544 Warszawa, adres e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl
Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi: _____________
DANE IDENTYFIKUJĄCE KLIENTA:
Imię i nazwisko: ___________
Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrotu wynagrodzenia należy dokonać na następujący nr rachunku bankowego:___________________
_________________________________
podpis oraz data