Polityka Prywatności

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania Pana/ią danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez radcę prawnego Małgorzatę Regulską-Cieślak i korzystaniem przez Pana/ią ze stron internetowych:

1) www.radcaprawnyregulska.pl
2) www.kancelaria-mregulska.pl
3) www.umowyzpracownikiem.pl
4) www.kancelaria.prawna.warszawa.pl

2. Administratorem danych osobowych jest radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak”, ul. Wilcza 29a/lok. 7, 00-544 Warszawa.

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z radcą prawnym Małgorzatą Regulską-Cieślak, na adres e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl lub pod nr tel. 508 644 297 lub listowanie na adres wskazany w pkt 2 powyżej.

4. Dane osobowe administrator otrzymał bezpośrednio od podmiotu danych lub od jego pracodawcy, od podmiotu z którym współpracuje, lub który reprezentuje, od podmiotu na rzecz którego świadczy usługę prawną.

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane zwykłe jak np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, miejsce zatrudnienia oraz w szczególnych sytuacjach dane szczególnych kategorii. Sytuacje te są jednak ściśle regulowane przez przepisy prawne i dot. realizacji usług prawnych.

6. Dane będą przetwarzane:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie: „RODO”;
  • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. dot. to przetwarzania danych szczególnych kategorii);
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rozliczeń);
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ww. stron internetowych administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe (adres IP i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) w celach analitycznych i statystycznych. W tej sytuacji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych polegający na analizowaniu aktywności użytkowników strony internetowej administratora danych osobowych, w tym również badanie zainteresowań użytkowników daną tematyką w celu dopasowania treści najbardziej zbliżonych do preferencji użytkowników;
  • w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora;
  • w celu prowadzenia innej korespondencji. Dane osobowe przetwarzane są wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.

7. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa lub z zawartych umów np. na hosting, czy też na obsługę księgową. W związku z zawartą umową na hosting dane są przekazywane cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu. Natomiast w związku z umową zawartą na obsługę księgową w celu dokonywania rozliczeń oraz spełniania obowiązków podatkowych dane przekazywane są Pani Monice Borysiuk i Pani Anecie Pietraszek prowadzącym jako wspólnicy spółki cywilnej „BIURO RACHUNKOWE „MONETA” MONIKA BORYSIUK, ANETA PIETRASZEK SC”.

8. Administrator nie zamierza we własnym zakresie bezpośrednio przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Jednak z uwagi na specyfikę działania mediów społecznościowych Pani/Pana dane osobowe, zebrane w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z Facebooka (polubienie treści,  udostępnienie treści) lub LinkedIn mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA. Zasady przetwarzania danych, w tym przekazywania ich do krajów trzecich:

1) przez Meta Platforms Ireland Limited (dot. Facebook) są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/update;
2) w przypadku LinkedIn informacje te dostępne są pod linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Strona internetowa administratora korzysta również z Google Analytics. Dzięki temu prowadzone są analizy odwiedzin strony internetowej.

Szczegóły dotyczące tej usługi są dostępne w linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

9. Dane osobowe będą przetwarzane:

  • w związku z realizacją umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas realizacji umowy (w tym np. umowy na obsługę prawną);
  • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. dot. to przetwarzania danych szczególnych kategorii) – przez cały czas trwania celu w jakim zostały zebrane (dot. świadczenia usług prawnych;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do upływu okresu przez który obowiązujące przepisy przewidują obowiązek przechowywania danych osobowych (np. zgodnie z prawem podatkowym 5 lat). W przypadku danych osobowych zgromadzonych w związku ze sporem sądowym, w którym pełnomocnikiem był administrator, dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z ustawą o radcach prawnych;
  • podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO na czas obsługi zapytania kontaktowego, do czasu ustania prawnie uzasadnionych interesów administratora, ale najdalej do dnia wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem przypadków, o których stanowi art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (gdy przetwarzanie odbywa na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w sposób zautomatyzowany) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

12. Podane danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi administratorowi realizację celu do jakiego miałyby być zebrane, w tym uniemożliwi realizację umowy, której przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej, czy też wystosowania odpowiedzi na zapytanie przesłane na wskazany na stronie adres e-mail.

13. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidualnych przypadkach, w szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

14. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do portalu LinkedIN. Polityka prywatności LinkedIN dostępna jest tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

15. Wtyczka umożliwia bezpośrednie przeniesienie się na profil LinkedIN. Portal ten może wówczas uzyskać informacje o Pana/i odwiedzinach na ich stronie poprzez adres IP.

II. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa dostępna pod adresem www.radcaprawnyregulska.pl, www.radcaprawnyregulska.pl, www.kancelaria-mregulska.pl, www.umowyzpracownikiem.pl wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z jej funkcjonowaniem.

2. Istnieje możliwość rezygnacji z zapisywania plików cookies w pamięci urządzenia, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

3. Pozostając na stronie godzi się Pan/i się na zapisywanie plików cookies pochodzących ze strony na Pana/i urządzeniu.

4. Na potrzeby niniejszej polityki cookies, przyjmuję znaczenie poniższych pojęć:

1) witryna – strona o adresie www.radcaprawnyregulska.pl, www.kancelaria-mregulska.pl, www.umowyzpracownikiem.plwww.kancelaria.prawna.warszawa.pl;

2) użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z witryny;

3) cookies – niewielkie informacje wysyłane przez witrynę, zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).

5. Administrator wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6. W ramach witryny mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: analityczne, funkcjonalne, sesyjne.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości witryn do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik witryny może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

9. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach witryn administratora. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w witrynach z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z witryny (adres IP i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), administrator przetwarza dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na analizowaniu aktywności użytkowników witryny, w tym również badanie zainteresowań użytkowników daną tematyką w celu dopasowania treści najbardziej zbliżonych do preferencji użytkowników).