Regulamin usługi newsletter

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
§ 1
Postanowienia wstępne

1. Podstawą do wydania niniejszego regulaminu jest w art. 5, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi newsletter stanowiącej umowę o dostarczenie treści cyfrowych, sposób zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi newsletter, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, tryb postępowania reklamacyjnego, tryb pozasądowego rozwiązywania sporów.

3. Substrybentem jest przedsiębiorca, konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, tj. osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Usługodawca, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak” z adresem przy ul. Wilczej 29a lok. 7, 00-544 Warszawa, jest wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 529-164-69-78.

5. Z usługodawcą można się skontaktować pod adresem e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl lub pod numerem telefonu: 508 644 297 w godz. od 8.00 do 17.00 w dni robocze.

6. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.radcaprawnyregulska.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne pobranie, utrwalanie, przechowywanie, zwielokrotnianie oraz odtwarzanie we własnym zakresie przez użytkownika strony: www.radcaprawnyregulska.pl.

7. Usługodawca udostępnia substrybentowi niniejszy regulamin również każdorazowo przy formularzu zapisu na newsletter.

8. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, innych niż newsletter, zostały uregulowane w odrębnym regulaminie, z którym można zapoznać się tutaj.

9. Korzystający z usługi newsletter muszą mieć dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu wraz z klawiaturą lub innym urządzeniem umożliwiającym pisanie wiadomości e-mail, wyposażonego w sprawny system operacyjny np. Mac OS, Android, Windows.

10. W związku z korzystaniem z usługi newsletter należy mieć dostęp do poczty elektronicznej, posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie.

§ 2
Usługa newsletter – umowa o dostarczenie treści cyfrowych

1. Usługa newsletter jest usługą świadczoną drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w tym konkretnym przypadku będzie to poczta e-mail.

2. Przez świadczenie usługi drogą elektroniczną rozumie się wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

3. Aby aktywować usługę newsletter należy wpisać się na listę subskrybentów za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie www.radcaprawnyregulska.pl.

4. Subskrybent zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której jest zobowiązany podać swój adres e-mail (przez co rozumie się dokonanie płatności danymi osobowymi, które mogą być zawarte w adresie e-mail).

5. Po dokonaniu zapisu na listę subskrybentów usługodawca w ramach świadczonej usługi newsletter może przesyłać subskrybentom informacje o opublikowanych przez usługodawcę artykułach o tematyce prawnej, o charakterze edukacyjnym, informacje o produktach i usługach zawartych w ofercie usługodawcy, organizowanych wydarzeniach (np. webinary) lub szkoleniach.

§ 3
Zapis do usługi newsletter

1. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter należy wypełnić formularz zapisu dostępny na stronie www.radcaprawnyregulska.pl tj. podać w nim adres e- mail, następnie potwierdzić zapis przez kliknięcie przycisku „Zapisz się”.

2. Po wykonaniu czynności zapisu, o której mowa w ust. 1 na wskazany przez przyszłego subskrybenta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wiadomość została wysłana omyłkowo lub też następuje rezygnacja z potwierdzenia zapisu do usługi newsletter.

3. Korespondencja skierowana do przyszłego subskrybenta zawiera aktywny link, po kliknięciu którego może on potwierdzić zapis, czyli potwierdzić dodanie swojego adresu e-mail do bazy subskrybentów (mechanizm double opt-in).

4. Brak dokonania powyższych czynności oznacza, że usługa newsletter nie będzie mogła być świadczona.

5. Z chwilą dokonania zapisu, o którym mowa w ust. 3 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy usługodawcą a subskrybentem o dostarczenie treści cyfrowych.

§ 4
Udzielanie zgód przez subskrybenta

1. Przez czynność potwierdzenia zapisu, o której mowa w § 3 ust. 3 przyszły subskrybent wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji, o których stanowi § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Potwierdzając zapis na newsletter subskrybent wyraża zgodę na wykorzystanie przez usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne, w celu przesyłania informacji o opublikowanych przez usługodawcę artykułach o tematyce prawnej, o charakterze edukacyjnym, informacje o produktach i usługach zawartych w ofercie usługodawcy, organizowanych wydarzeniach (np. webinary) lub szkoleniach.

3. Gdy subskrybent poda swoje dane osobowe (mogą one być zawarte w adresie e-mail, ale adres e-mail nie zawsze zawiera dane osobowe) w celu dokonania zapisu do usługi newsletter i kliknie przycisk „zapisz się” wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. W każdej chwili subskrybent może wycofać udzielone zgody. Od tego momentu usługa newsletter nie będzie świadczona. Więcej o tej kwestii stanowi § 5 poniżej.

5. Subskrybent nie może podać nie swoich danych osobowych. Aby usługa newsletter była świadczona należycie subskrybent zobowiązany jest aktualizowania swojego adresu e-mail.

§ 5
Rezygnacja z usługi newsletter

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi newsletter.

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu przed upływem terminu odstąpienia od umowy, o którym stanowi ust. 1 powyżej. Oświadczenie może zostać złożone na wzorze formularza odstąpienia (wzór zamieszczony poniżej), lub na innym wzorze, z którego korzysta klient konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.

3. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 1- 2, każdy subskrybent może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi newsletter. W tym celu może napisać na adres e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl lub dokonać rezygnacji z subskrypcji usługi newsletter poprzez kliknięcie w link, który otrzymuje w wiadomości newsletter.

4. Rezygnacja z usługi skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi newsletter w trybie natychmiastowym.

5. Z uwagi na uwarunkowania prawne, biznesowe lub organizacyjne usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usługi newsletter w każdym czasie bez podania przyczyny. Gdy tak się stanie subskrybenci zostaną poinformowani w ostatniej wiadomości wysłanej w ramach usługi newsletter.

§ 6
Płatność za usługę newsletter

1. Aby usługa newsletter była świadczona drogą elektroniczną wymagane jest aby przyszły subskrybent wskazał swój adres e-mail. Adres e-mail może, ale nie musi zawierać danych osobowych.

2. W przypadku gdy użytkownik nie chce z jakichkolwiek powodów podać swoich danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną może otrzymać dostęp do treści cyfrowych poprzez zapłatę ceny wyrażonej w pieniądzu tj. kwoty 150 zł brutto miesięcznie. W tym celu należy skontaktować się z usługodawcą na adres e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl.

§ 7
Dostawca narzędzia niezbędnego do realizacji usługi newsletter

1. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

2. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy.

§ 8
Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących świadczenia usługi newsletter.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika składającego reklamację, identyfikację czego dotyczy reklamacja (jakiej usługi), daty wystąpienia nieprawidłowości, przyczyn jej złożenia oraz żądania związane z reklamacją. Dzięki tym informacjom usługodawca będzie mógł szczegółowo rozpatrzeć reklamację. Brak podania tych danych może utrudnić rozpatrzenie reklamacji.

3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 14 dni od dnia ich przesłania na adres e-mail: adresem e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl.

§ 9
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Usługodawca wyraża zgodę aby spory z użytkownikami będącymi konsumentami były rozwiązywanie na drodze pozasądowej.

2. W celu rozwiązania sporu na drodze pozasądowej zaleca się klientowi skontaktowanie się z powiatowym (miejskim rzecznikiem konsumentów), organizacją społeczną, która w zakresie swoich zadań statutowych zajmuje się ochroną konsumentów, wojewódzkim inspektoratem inspekcji handlowej lub skorzystania z platformy ODR pod adresem: „https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

3. Subskrybent będący konsumentem ma również prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego ze świadczenia usług przez usługodawcę.

4. Przydatne informacje o rozwiązywaniu sporów konsumenckich na drodze pozasądowej zawarte są tutaj: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 10
Dane osobowe

1. W związku z wyrażaniem zgody na wysyłanie do subskrybenta newslettera zawierającego informacje, o których stanowi § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne w celu marketingu bezpośredniego dane osobowe subskrybentów będą przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie: „RODO” tj. w celu przesyłania informacji o materiałach zawartych na stronie internetowej usługodawcy o tematyce prawnej, o charakterze edukacyjnym, organizowanych przez usługodawcę wydarzeniach oraz szkoleniach.

2. Subskrybent w każdej chwili może wycofać zgody, o których stanowi ust. 1 powyżej. W tym celu może napisać na adres e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl lub dokonać rezygnacji z subskrypcji usługi newsletter poprzez kliknięcie w link, który otrzymuje w wiadomości newsletter.

3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie zgody wyrażonej przez subskrybenta przed jej wycofaniem.

4. Wycofanie zgody oznacza, że dane osobowe subskrybenta nie będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usługi newsletter. Od tego momentu dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie rozliczalności i wykazanie, że zgodnie z prawem przetwarzał dane osobowe subskrybenta w celach określonych w ust. 1 powyżej, np. w przypadku kontroli prawidłowości procesu przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę związanego z usługą newsletter, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ustalenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych subskrybent ma następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem przypadków, o których stanowi art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (gdy przetwarzanie odbywa na podstawie m.in. zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w sposób zautomatyzowany) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Subskrybentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 11
Zmiany do regulaminu

1. Regulamin może być zmieniony z ważnych powodów, takich jak zmiany w przepisach, zmiany na stronie (np. dodanie nowych funkcji), zmiany technologiczne lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i zakresem usług.

2. Regulamin może być również zmieniony gdy usługodawca będzie chciał poprawić jego jakość, czy zwiększyć transparentność jego postanowień, a także gdy organy administracji publicznej wydadzą zalecenia, rekomendacje lub decyzje administracyjne.

3. Zmiana niniejszego regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany.

4. O zmianach treści niniejszego regulaminu subskrybent będzie poinformowany z wyprzedzeniem. Przed wejście w życie zmian do regulaminu może oświadczyć usługodawcy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Takie oświadczenie traktowane jest na równi z rezygnacją z usługi newsletter.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.01.2023 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: Usługodawca: Małgorzata Regulska-Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak” z adresem przy ul. Wilczej 29a lok. 7, 00-544 Warszawa, adres e-mail: mregulska@radcaprawnyregulska.pl
Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usługi newsletter
DANE IDENTYFIKUJĄCE:
adres e-mail: ……………….
_________________________________
podpis oraz data