Prawo pracy

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy:

 • opiniuję i sporządzam projekty (w szczególności te nieszablonowe) umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menedżerskich;
 • doradzam w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych;
 • doradzam w procesach zwolnień grupowych – biorę udział w negocjacjach z partnerami społecznymi, sporządzam porozumienia zawierane pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną, regulaminy zwolnień grupowych, projekty wypowiedzeń umów o pracę, porozumień rozwiązujących stosunek pracy;
 • doradzam w procesach zwolnień indywidualnych oraz w procesach restrukturyzacji zatrudnienia;
 • doradzam w sporach zbiorowych pracy – negocjuję z organizacjami związkowymi, sporządzam dokumenty dla stron sporu zbiorowego;
 • doradzam również w procesach przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę;
 • sporządzam i opiniuję projekty regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, projekty układów zbiorowych pracy, regulaminy programów dobrowolnych odejść;
 • prowadzę szkolenia i warsztaty ze szczególnym uwzględnieniem tematyki mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania;
 • reprezentuję Klientów w trakcie kontroli PIP i ZUS;
 • doradzam w sprawie prawa własności intelektualnej pracowników;
 • doradzam w sprawach body leasing;
 • zapewniam obsługę prawną agencjom pracy tymczasowej;
 • reprezentuję klientów, tj. podmioty gospodarcze i instytucjonalne, w sporach z pracownikami, zarówno na etapie przedsądowym (w tym w trakcie rozmów ugodowych) jak i w trakcie postępowania sądowego dotyczącego np.:
  • o mobbingu,
  • o molestowania,
  • o dyskryminacji,
  • o nierównego traktowania,
  • o odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • o żądania pracownika przywrócenia do pracy,
  • o żądania pracownika odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania tego okresu,
  • o zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń.
Branże: handel i dystrybucja, produkcja, branża IT (ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich), szkolnictwo wyższe (tzw. akademickie prawo pracy), agencje pracy tymczasowej, spółki komunalne, instytucje kultury.