Kierowanie do pracy za granicą przez agencje zatrudnienia – jakie umowy są potrzebne

Jakie umowy są potrzebne w celu prowadzenia agencji zatrudnienia? Oczywiście, wszystko zależy od tego jaki profil działalności prowadzi dana agencja. Agencje zatrudnienia mogą bowiem świadczyć następujące usługi:

  • pośrednictwa pracy, polegających np. na kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, czy kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • doradztwa personalnego,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pracy tymczasowej, polegającej na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Działalność agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Podmiotem, który kontroluje działalność agencji zatrudnienia jest marszałek województwa. Gdy marszałek województwa stwierdzi, że agencja zatrudnienia stosuje niedozwolone wzorce umowne lub wprawdzie stosuje nakazane przez przepisy umowy, ale ich treść jest z nimi niezgodna to wykreśli ją z rejestru. Obowiązek wykreślenia agencji z rejestru wynika wprost z art. 18m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kierowanie pracowników do pracy u pracodawców zagranicznych – jaką umowę trzeba zawrzeć?

Gdy agencja zatrudnienia świadczy usługę polegającą na kierowaniu pracowników do pracy u pracodawców zagranicznych musi zawrzeć nie jedną a dwie odpowiednie umowy, o których stanowi art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Umowa pomiędzy agencją zatrudnienia a osobą kierowaną do pracy za granicę

Z przepisu art. 85 wyżej cytowanej ustawy wynika, iż niemożliwe jest aby agencja zatrudnienia kierowała daną osobę do pracy za granicą do kolejnej agencji zatrudnienia, za wyjątkiem agencji pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej nie może kierować pracowników do kolejnej agencji pracy tymczasowej, polska agencja pośrednictwa pracy nie może skierować pracownika do zagranicznej agencji pośrednictwa pracy. Agencja kieruje pracownika do pracy u pracodawcy zagranicznego.

W tym celu agencja zatrudnienia musi zawrzeć pisemną umowę z osobą kierowaną do pracy. Umowa ta powinna odpowiadać treści art. 85 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i określać w szczególności:

1) pracodawcę zagranicznego i jego siedzibę,

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

3) rodzaj umowy oraz warunki zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,

4) warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,

5) obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia,

6) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,

7) kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów, informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy.

 

Umowa pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą zagranicznym

Agencja zatrudnienia ma ponadto obowiązek zawarcia pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą. Przepis art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera minimalny katalog elementów, które powinna zawierać opisywana umowa, tj.:

1) liczbę miejsc pracy,

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

3) rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne,

4) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

Kontrola właściwego organu a wykreślenie agencji zatrudnienia z rejestru

W wyroku z dnia 6 października 2011  r., III SA/Gd 206/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, iż „na agencji ciąży m.in. obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w Rozdziale 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wśród nich jest powołany wcześniej art. 85 ust. 2 nakładający bezwzględny nakaz zawierania przez agencję umowy z pracownikiem kierowanym do pracy za granicą. W tym zakresie doszło ze strony skarżącej do naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 85 ust. 2 ustawy, podpisywane przez nią umowy nie odpowiadają bowiem wymogom wskazanym w art. 85 ust. 2”.

W ww. wyroku WSA stwierdził, że w przypadku stwierdzenia naruszenia przez agencję wymienionych w nim przepisów decyzja o wykreśleniu agencji z rejestru jest obligatoryjna.

Do wykreślenia może dojść, jak w przypadku stanu faktycznego na podstawie którego WSA wydał wyrok, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez marszałka województwa lub organ przez niego upoważniony.